Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1824/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế TTĐB thuốc lá điếu XK

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 530/CT-QĐ2 ngày 24/4/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc hoàn thuế TTDB đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài cho Công ty Thương mại Hải Phòng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục IV Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) trong nước hướng dẫn:

“Căn cứ vào văn bản đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá Cục thuế kiểm tra các điều kiện của doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá theo hướng dẫn tại Điểm 1, 2, 3, 4 Mục II để xác định đối tượng đủ điều kiện được hoàn thuế TTDB đối với thuốc lá điếu xuất khẩu; Gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết, đồng gửi về Bộ Tài chính, Bộ Thương mại để báo cáo”.

Trường hợp của Công ty Thương mại Hải Phòng đã đủ điều kiện được hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điếu xuất khẩu thì Cục thuế thành phố Hải Phòng có văn bản thông báo cho đơn vị theo như hướng dẫn trên đồng thời tiến hành việc hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điếu xuất khẩu cho đơn vị theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty Thương mại Hải Phòng
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc