Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2710/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt 

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1026 CV/CT-TTr2 ngày 24/7/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Mục I Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong nước hướng dẫn: "Các doanh nghiệp kinh doanh trực tiếp xuất khẩu thuốc lá điếu có nhãn mác nước ngoài sản xuất tại Việt Nam được hoàn lại thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đã nộp ở khâu sản xuất thuốc lá điếu".

Như vậy các doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu thuốc lá điếu có nhãn mác nước ngoài sản xuất tại Việt Nam từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành nếu đủ điều kiện được hoàn thuế TTĐB sẽ được xét hoàn lại thuế TTĐB, không phân biệt thời điểm doanh nghiệp mua thuốc lá để xuất khẩu.

2. Theo hướng dẫn tại Điểm 7 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí chi trả tiền lãi vay vốn sản xuất, kinh doanh của ngân hàng (trừ chi phí trả lãi vay để góp vốn pháp định, vốn điều lệ) là chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế. Vì vậy chi phí lãi vay vốn ngân hàng để mua thuốc lá xuất khẩu được xác định là chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động xuất khẩu thuốc lá.

3. Chi nhánh Công ty thương mại thuốc lá tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phụ thuộc Công ty thương mại thuốc lá, giám đốc Chi nhánh được phép sử dụng con dấu của Công ty thương mại thuốc lá để ký, đóng dấu vào hóa đơn GTGT. Như vậy Chi nhánh là đại diện kinh doanh của Công ty Thương mại thuốc lá tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông báo tại công văn số 2562/TCT-DNNN ngày 19/7/2006 của Tổng cục Thuế thì Công ty Thương mại thuốc lá là nhà phân phối thuốc lá Malboro nên Chi nhánh Công ty Thương mại thuốc lá tại thành phố Hồ Chí Minh được coi là nhà phân phối thuốc lá Malboro.

4. Về vấn đề thanh toán tiền thuốc lá điếu xuất khẩu:

Tại Điểm 7 Mục II Thông tư số 28/2006/TT-BTC quy định:

"Việc thanh toán thuốc lá điếu xuất khẩu phải được phía người nước ngoài thực hiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi theo hình thức thư tín dụng (LC) hoặc điện chuyển tiền (TTr)"

Trường hợp của Công ty Thương mại Hải Phòng việc thanh toán tiền thuốc lá xuất khẩu được chuyển bằng điện chuyển tiền (TTr) từ ngân hàng nước ngoài vào tài khoản ngoại tệ (USD) của Công ty Thương mại Hải Phòng mở tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Lê Chân - Hải Phòng, Ngân hàng đã xác nhận về việc thanh toán đủ số tiền hàng. Nhưng do phía người mua nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là người nước ngoài thực hiện thanh toán.

Về vấn đề này tại Điểm 1.2 d3 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT có quy định:

"+ Trường hợp cơ sở xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc phụ lục hợp đồng xuất khẩu)"

Do vậy, nếu việc ủy quyền cho bên thứ ba ở nước ngoài thanh toán tiền thuốc lá xuất khẩu cho Công ty Thương mại Hải Phòng bằng hình thức điện chuyển tiền (TTR) được quy định trong hợp đồng thì chứng từ thanh toán của Công ty Thương mại Hải Phòng là phù hợp với quy định tại Thông tư 28/2006/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện việc hoàn thuế TTĐB cho doanh nghiệp theo đúng chế độ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN.
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 

Nguyễn Thị Cúc