Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO 127/TW
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4234/BCĐ-TW
Về việc xử lý mặt hàng thuốc lá điếu sản xuất tại nước ngoài.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2006

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng.

Vừa qua một số lực lượng có chức năng kiểm tra của các tỉnh, thành phố đề nghị giải đáp về việc xử lý mặt hàng thuốc lá điếu sản xuất ở nước ngoài bị bắt giữ, Ban Chỉ đạo 127/TW có ý kiến như sau:

1- Theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài thì từ 01/5/2006 (khi Nghị định này có hiệu lực) mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà sản xuất ở nước ngoài không thuộc danh Mục hàng hoá cấm nhập khẩu, việc nhập khẩu theo quy định riêng. Chính phủ giao Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp quy định cụ thể việc nhập khẩu mặt hàng này.

2- Theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có Điều kiện thì thuốc lá điếu, xì gà do nước ngoài sản xuất tuy không nằm trong Danh Mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, nhưng là mặt hàng thuộc danh Mục hàng hoá hạn chế kinh doanh. Theo công văn số 3743/TM-XNK ngày 16/6/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu và xì gà theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ thì mặt hàng này chỉ được phép thực hiện sau khi có Thông tư hướng dẫn của Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp.

3- Ngày 14/4/2006, tại văn bản số 2010/VPCP-KTTH, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo lùi thời hạn ban hành Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà đến khi Việt Nam có cam kết chính thức cuối cùng được các nước chấp thuận trong đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Như vậy, theo những quy định hiện hành, sau thời Điểm 02 Nghị định nói trên có hiệu lực thi hành thì thuốc lá điếu, xì gà sản xuất tại nước ngoài tuy không thuộc danh Mục hàng hoá cấm nhập khẩu, cấm kinh doanh nhưng lại là mặt hàng thuộc danh Mục hàng hoá hạn chế kinh doanh và cho đến nay Liên Bộ chưa có quy định cụ thể về nhập khẩu, chưa cho phép doanh nghiệp nào được thực hiện việc nhập khẩu thuốc lá điếu xì gà sản xuất tại nước ngoài. Do vậy việc lưu thông mặt hàng này trên thị trường nội địa là hàng nhập lậu; việc xử lý đối với thuốc lá nhập lậu thực hiện theo quy định tại Điểm 5 Văn bản số 375/VPCP-V.I ngày 12/5/2006 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chống buôn lậu thuốc lá, cụ thể là: “Tiếp tục thực hiện chủ trương tái xuất thuốc lá điếu nhập lậu theo quy định hiện hành; cho phép tiêu huỷ đối với thuốc lá điếu cấp thấp nhập lậu không tái xuất được" .

Bạn Chỉ đạo 127/TW xin thông háo để các Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện./.

 

 

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ THƯƠNG MẠI
Phan Thế Ruệ