Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1260TCT/TNCN
V/v: xác định tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn thuế TNCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 161/CT-THDT ngày 25/01/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xác định tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ tại nguồn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý, thì:

1. Việc khấu trừ tiền thuế TNCN của các cá nhân trúng thưởng xổ số được thực hiện tại nơi trả thưởng. Do vậy, đối với Công ty xổ số kiến thiết, Văn phòng đại diện hoặc Đại lý xổ số kiến thiết ngoài tỉnh có quyền hoặc được ủy quyền chi trả trúng thưởng xổ số cho cá nhân trúng thưởng có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế TNCN trước khi chi trả tiền trúng thưởng cho cá nhân để nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

2. Đối với trường hợp Công ty bảo hiểm có mở Văn phòng Tổng đại lý ở địa phương khác mà các tổng đại lý có phát sinh nguồn thu nhập nhưng việc chi trả thu nhập do Công ty bảo hiểm trực tiếp trả vào tài khoản của từng cá nhân thì việc khấu trừ thuế thu nhập được thực hiện tại Công ty bảo hiểm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), TNCN, PCCS, DTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc