Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13692 TC/TCT
V/v Thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bộ Tài chính nhận được các kiến nghị về việc thu thuế đối với các cá nhân có hoạt động làm đại lý như: đại lý bảo hiểm, đại lý bưu điện, đại lý xổ số, đại lý mỹ phẩm, đại lý dược phẩm,… Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn Luật, Pháp lệnh, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu thuế đối với hoa hồng từ dịch vụ đại lý của các cá nhân như sau:

1. Các đại lý có đăng ký kinh doanh thì thực hiện nộp thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 88/2004/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN. Nội dung trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh được thực hiện như quy định trong Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ quy định về đăng ký kinh doanh (Chương V - Đăng ký kinh doanh đối với hộ cá thể).

2. Các đại lý không có đăng ký kinh doanh thì thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao được quy định cụ thể như sau:

Cá nhân ký hợp đồng đại lý ổn định (không xác định thời hạn) với một cơ sở giao đại lý thì khoản thu nhập này nếu đến mức chịu thuế được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính. Cơ sở chi trả hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ thuế, kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC.

Cá nhân ký hợp đồng đại lý với nhiều cơ sở giao đại lý hoặc cá nhân làm việc tại một nơi nhưng có ký hợp đồng làm thêm đại lý thì khoản thu nhập từ hoa hồng đại lý có giá trị từ 500.000 đồng trở lên thuộc diện tạm khấu trừ 10%. Các cơ sở chi trả hoa hồng đại lý có trách nhiệm tạm khấu trừ thuế theo từng lần trước khi chi trả hoa hồng cho người đại lý để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC. Cuối năm, các cá nhân đại lý và cơ sở chi trả thu nhập có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế thu nhập theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC.

3. Quy định này được thực hiện bắt đầu từ ngày 01/01/2005, đối với những khoản hoa hồng được trả trước ngày 01/01/2005, các đại lý tiếp tục thực hiện nộp thuế thu nhập theo phương thức khấu trừ tại nguồn với thuế suất 5% đến 31/12/2004.

Yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với đơn vị có hoa hồng đại lý để thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn trên đây. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Cục thuế và đơn vị có hoa hồng đại lý phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý

  • Số hiệu: 13692TC/TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/11/2004
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trương Chí Trung
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/11/2004
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản