Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9764/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế GTGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX TM XNK Song Thủy H.K
Địa chỉ: Lô 5 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Mã số thuế: 0303219249

 

Trả lời văn thư số 23-14/CV-ST ngày 23/10/2014 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng trấu viên, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014):

- Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“ Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.”

- Tại Khoản 5 Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT:

“Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

...

Trường hợp sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã lập hoá đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hoá đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản này.”

Căn cứ Công văn số 3393/TCT-CS ngày 20/08/2014 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT đối với mặt hàng trấu viên.

Trường hợp theo trình bày, Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có mua mặt hàng trấu viên (là sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác) của các Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ở khâu kinh doanh thương mại (mua về bán) thì thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp Công ty Cổ phần Long Phương Thịnh đã lập hóa đơn GTGT theo thuế suất 5% giao cho Công ty thì hai bên mua, bán phải lập biên bản điều chỉnh và lập hoá đơn điều chỉnh thuế suất từ 5% thành không phải tính thuế GTGT.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT1
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
3568-270802 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 Trần Thị Lệ Nga