Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9/BHXH-QLT
V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động

Căn cứ Khoản 1, Điều 26, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Thông báo số 01/TB-NHNN ngày 02/01/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 02/01/2020.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ ngày 02/01/2020 cho 6 tháng đầu năm 2020, đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ là: 23.150 đồng/USD (Hai mươi ba nghìn, một trăm năm mươi đồng)./.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng, Các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận, huyện;
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, QLT (Thu)

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến