Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 813/VPCP-CN
V/v các dự án sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu và cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11926/BGTVT-ĐTCT ngày 13 tháng 12 năm 2019) về sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu tại các dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 14633/BTC-ĐT ngày 03 tháng 12 năm 2019); căn cứ các ý kiến tại cuộc họp ngày 18 tháng 12 năm 2019 về cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả (Dự án), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đối với các dự án sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu: Bộ Giao thông vận tải rà soát lại phương án tài chính sau khi thực hiện thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại Hợp đồng dự án đã ký, làm rõ hình thức đầu tư, tổng mức đầu tư và phương án tài chính (trong đó xác định cụ thể các khoản hỗ trợ của nhà nước và cơ sở pháp lý). Trường hợp có sự thay đổi các điều khoản hỗ trợ trong Hợp đồng dẫn đến dự án thiếu hụt về tài chính, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thêm phương án tăng phí hoặc kéo dài thời gian thu phí, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục