Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2288/LĐTBXH-TCGDNN
V/v báo cáo đánh giá cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại Công văn số 259/TB-BCĐĐHG ngày 30/3/2018, để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, mức thu học phí đến năm 2021 đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí (đánh giá cụ thể tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất) tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo biểu đính kèm.

Báo cáo của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 0243.9745.197); Đồng thời gửi kèm bản điện tử theo địa chỉ: khtc.gdnn@molisa.gov.vn trước ngày 25/6/2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi các cơ quan có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

Đơn vị: ………………………………..

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

(Phụ lục kèm theo Công văn số 2288/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Xây dựng và ban hành khung học phí theo thẩm quyền

2. Tình hình thu và quản lý học phí tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có)

5. Bảng tổng hợp kết quả thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

5.1. Đối với đào tạo theo hình thức Chính quy

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Tên cơ sở GDNN

NHÓM NGÀNH, NGH

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

SC

TC

SC

TC

SC

TC

SC

TC

Thực tế thu

Mức học phí được phê duyệt

Thực tế thu

Mức học phí được phê duyệt

Thực tế thu

Thực tế thu

Mức học phí được phê duyệt

Thực tế thu

Mức học phí được phê duyệt

Thực tế thu

Dự kiến thu

Mức học phí được phê duyệt

Dự kiến thu

Mức học phí được phê duyệt

Dự kiến thu

Dự kiến thu

Mức học phí được phê duyệt

Dự kiến thu

Mức học phí được phê duyệt

Dự kiến thu

1

……….

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Y dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

………

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Y dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Đối với đào tạo theo hình thức thường xuyên

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Tên cơ sở GDNN

NHÓM NGÀNH, NGH

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

SC

TC

SC

TC

SC

TC

SC

TC

Thực tế thu

Mức học phí được phê duyệt

Thực tế thu

Mức học phí được phê duyệt

Thực tế thu

Thực tế thu

Mức học phí được phê duyệt

Thực tế thu

Mức học phí được phê duyệt

Thực tế thu

Dự kiến thu

Mức học phí được phê duyệt

Dự kiến thu

Mức học phí được phê duyệt

Dự kiến thu

Dự kiến thu

Mức học phí được phê duyệt

Dự kiến thu

Mức học phí được phê duyệt

Dự kiến thu

1

………

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Y dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

………

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Y dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày …… tháng …… năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)