Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7973/BTC-QLKT
V/v hạch toán thu học phí tại các cơ sở GD-ĐT công lập

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4092/STC-QHPX ngày 25/6/2018 của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về việc hạch toán thu học phí tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1- Đối với các khoản thu phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí, khi thu được hạch toán vào TK 337- Tạm thu (TK 514- Thu phí được khấu trừ, để lại: phản ánh số phí được khấu trừ và để lại theo tỷ lệ quy định cho từng loại phí);

2- Đối với các khoản thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ (không thuộc danh mục phí, lệ phí) được hạch toán vào TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ. Học phí, viện phí và 1 số khoản phí khác hiện nay không nằm trong danh mục phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí vì vậy đơn vị hạch toán là doanh thu SXKD, dịch vụ của đơn vị (TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ);

3- Việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế (không phải tất cả các khoản thu phản ánh vào TK 531 đều phải chịu thuế).

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Tài chính đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Cục QLKT. (6b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Đức Tuyên