Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 797/VPCP-KGVX
V/v bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế cho phòng, chống dịch nCoV

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét kiến nghị của Bộ Y tế về việc bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế cho chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công thương chủ động triển khai các giải pháp, hỗ trợ bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cung ứng trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm,... để đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh nCoV.

2. Bộ Tài chính chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi, nhanh nhất về thủ tục thông quan nguyên liệu, trang thiết bị phòng, chống dịch.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch; bảo đảm việc cung ứng, kiểm soát giá đối với hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

4. Các Bộ, ngành địa phương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất; tăng cường các biện pháp về phòng, chống dịch nCoV.

Văn phòng chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: YT, CA, QP, NG;
- Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: CN, NN, KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3). vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp