Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78920/CT-TTHT
V/v hóa đơn chứng từ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH JGC Việt Nam
(Địa chỉ: P1709, Tầng 17, Keangnam Hanoi Landmark, E6 KĐTM Cầu Giấy, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam; MST: 0302149630)

Trả lời công văn số L-JVC/VNSP_001 ngày 7/10/2019 của Công ty TNHH JGC Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc viết tắt địa chỉ trên hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ tiết b, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã s thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

- Căn cứ tiết b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã s thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã s thuế” của người mua và người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một s danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành ph" thành "TP", "Việt Nam" thành ”VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX”, "Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư quá dài so với số ký tự giới hạn cho phần địa chỉ Công ty trên trang web thì Công ty được phép viết ngắn gọn địa chỉ trên hóa đơn bán hàng như đề nghị của Công ty (P1709, Tầng 17, Keangnam Hanoi Landmark, E6 KĐTM Cầu Giấy, Phường Mễ Trì Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp còn vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 (Cục Thuế TP Hà Nội) để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH JGC Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT2:
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường