Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68922/CT-TTHT
V/v hóa đơn chứng từ

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhà ga hàng hóa ALS (ALSC)
(Địa chỉ: Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội; MST: 0106232917)

Trả lời công văn số 205.19/CV-ALSC ngày 12/8/2019 của Công ty Cổ phần Nhà ga hàng hóa ALS (sau đây gọi là Công ty) về việc sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Đi với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với s lượng ln, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc đim hoạt động kinh doanh, phương thức t chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải tiêu thức “dấu của người bán”.

Căn cứ quy định nêu trên và trên cơ sở trình bày của Công ty tại công văn số 205.19/CV-ALSC ngày 12/08/2019, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Công ty đã được Cục Thuế TP Hà Nội chấp thuận tại Công văn số 3049/CT-QLAC ngày 20/01/2016 về việc khi lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không nhất phải có tiêu thức "dấu người bán" trên hóa đơn. Trường hợp Công ty có thay đổi tên nhưng không thay đổi mã số thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì Công ty tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được chấp thuận, hướng dẫn tại Công văn số 3049/CT-QLAC nêu trên. Công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hóa đơn đã lập.

Trường hợp còn vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5 (Cục Thuế TP Hà Nội) để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần Nhà ga hàng hóa ALS biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT5;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn