Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7871/VPCP-CN
V/v thực hiện Hợp đồng dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6776/BGTVT-ĐTCT ngày 22 tháng 6 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (văn bản số 224/UBND-KTN ngày 22 tháng 3 năm 2017) và Liên danh BOT Bắc Giang - Lạng Sơn (văn bản số 10/BOT BGLS ngày 20 tháng 3 năm 2017) về việc thi công hoàn chỉnh tuyến Quốc lộ 1 và gia hạn một số nội dung của Hợp đồng dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải cần rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn nhà đầu tư và trong công tác kiểm tra, giám sát dự án này.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm toàn diện về Dự án; xử lý nghiêm các sai phạm trong thực hiện Hợp đồng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7871/VPCP-CN năm 2017 thực hiện Hợp đồng dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 7871/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 28/07/2017
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/07/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản