Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11123/BGTVT-ĐTCT
V/v nguồn vốn đầu tư và cơ chế tài chính trong nước để thực hiện dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Phúc đáp công văn số 770/UBND-KTN ngày 4/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về nguồn vốn đầu tư và cơ chế tài chính trong nước để thực hiện Dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Dự án), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

- Về tình hình thực hiện Dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vay vốn ADB:

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 28/4/2016, sử dụng vốn vay ADB. Bộ GTVT đã phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1833/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2016, với quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư (TMĐT) 8.743 tỷ đồng. Đến nay, công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật của Dự án đã cơ bản hoàn thành.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 726/QĐ-TTg và văn bản số 7751/VPCP-QHQT ngày 25/7/2017, Bộ GTVT có văn bản số 8915/BGTVT-KHĐT ngày 29/8/2017 gửi Bộ Tài chính thẩm định phương án tài chính Dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo phương án vay ADB. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành thẩm định theo quy định.

- Về phương án đầu tư Dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức PPP:

+ Phương án đầu tư bổ đoạn tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án cao tốc Bắc Giang - TP.Lạng Sơn theo hình thức BOT: Thời gian thu phí theo Hợp đồng Dự án cao tốc Bắc Giang - TP.Lạng Sơn đang dự kiến là 18 năm 3 tháng, mức giá dịch vụ đang ở mức khá cao trong bối cảnh Chính phủ đang chỉ đạo giảm giá dịch vụ các dự án BOT nên việc bổ sung đoạn tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với TMĐT khoảng 8.743 tỷ đồng vào Dự án cao tốc Bắc Giang - TP.Lạng Sơn như đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ phá vỡ phương án tài chính của Dự án cao tốc Bắc Giang - TP.Lạng Sơn.

+ Phương án tách riêng đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng để đầu tư theo hình thức PPP: Trường hợp triển khai đoạn tuyến như 01 dự án độc lập sẽ mất thời gian khoảng 1,5 năm để đấu thầu và lựa chọn Nhà đầu tư, đồng thời Nhà nước phải bố trí ngân sách hỗ trợ để đảm bảo tính khả thi của dự án. Như vậy, việc triển khai theo phương án này không khả thi do thời gian không nhanh hơn phương án vay ADB, đồng thời trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước hạn hẹp việc bố trí nguồn vốn hỗ trợ dự án cũng không khả thi.

Bộ GTVT thống nhất với ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc cần sớm triển khai Dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng để hoàn thành đồng bộ Dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đàm phán với ADB và đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai dự án theo phương án đang triển khai.

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tỉnh trong thời gian tới./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Vụ KHĐT; VEC;
- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;
- Lưu: VT, ĐTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công