Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - LẠNG SƠN ĐOẠN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ - CHI LĂNG" VAY VỐN ADB

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3078/BKHĐT-KTĐN ngày 25 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với các nội dung chính sau đây:

1. Tên Dự án: Dự án “Xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Km1+800 - Km44+749,67)”

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông vận tải.

3. Chủ Dự án: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

4. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của Dự án:

a) Tổng mức đầu tư Dự án: 387,924 triệu USD (tương đương 8.744 tỷ VNĐ)

b) Cơ cấu nguồn vốn:

- Vốn vay ADB: 385,584 triệu USD, gồm:

+ 356,716 triệu USD từ nguồn vốn thông thường (OCR).

+ 28,868 triệu USD từ nguồn Quỹ Phát triển châu Á (ADF).

- Vốn đối ứng: 2,34 triệu USD.

5. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước đối với Dự án:

a) Đối với nguồn vốn vay ADB:

+ 356,716 triệu USD từ nguồn OCR: ngân sách Nhà nước cho vay lại để thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

+ 28,868 triệu USD từ nguồn ADF: ngân sách Nhà nước cấp phát cho Bộ Giao thông vận tải để thực hiện Dự án

b) Đối với nguồn vốn đối ứng:

+ 1,82 triệu USD là phí vay lại của khoản vay: Chủ Dự án tự thu xếp.

+ 0,52 triệu USD cho hạng mục rà phá bom mìn: ngân sách Nhà nước cấp phát.

6. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của Dự án:

a) Mục tiêu tổng quát: hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đặc biệt là khu vực kinh tế trọng điểm Đông Bắc Bộ và phát triển giao thương kinh tế Việt Nam - Trung Quốc.

b) Mục tiêu cụ thể: khai thác thế mạnh về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và du lịch của tỉnh Lạng Sơn, góp phần làm giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông vận chuyển hàng hóa.

c) Kết quả chủ yếu: xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng 43 Km đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng đạt tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 80 theo tiêu chuẩn Việt Nam.

7. Thời gian thực hiện Dự án: từ năm 2016 đến năm 2019.

Điều 2. Căn cứ quy định hiện hành và Quyết định này, Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện và phê duyệt văn kiện Dự án làm cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lựa chọn Chủ Dự án phù hợp trong trường hợp VEC không đáp ứng được các điều kiện vay và trả nợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính trong nước cụ thể đối với nguồn vốn vay ADB, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định hiện hành;

- Hướng dẫn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) thẩm định năng lực tài chính và khả năng trả nợ của Chủ dự án theo quy định hiện hành; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải lựa chọn Chủ Dự án phù hợp theo quy định của Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Chỉ tiến hành đàm phán với ADB Hiệp định vay vốn cho Dự án sau khi kết quả thẩm định của VDB cho thấy Chủ Dự án đáp ứng đủ điều kiện vay và trả nợ khi đầu tư Dự án;

- Triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 726/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vay vốn ADB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 726/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/04/2016
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Phạm Bình Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/04/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản