Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐỂ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG DÔI DƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NẠO VÉT VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BIỂN 2

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Bộ luật Lao động;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 và Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp;

Căn cứ công văn số 187/TTg-KTTH ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí giải quyết chế độ lao động dôi dư đối với Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng đường biển 2;

Căn cứ công văn số 9606/BGTVT-TCCB ngày 06/8/2014 và công văn số 16843/BGTVT-TCCB ngày 18/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị cấp kinh phí xử lý lao động dôi dư đối với Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng đường biển 2;

Căn cứ đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí số 499/TC-KT ngày 03/12/2015 của Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng đường biển 2 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư do cphần hóa Công ty đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định và phê duyệt ngày 18/12/2015 và các hồ sơ kèm theo phương án giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để giải quyết chế độ cho 122 người lao động dôi dư tại Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng đường biển 2 do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ với tổng số tiền là 7.325.076.109 đồng (Bảy tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu, không trăm bảy mươi sáu nghìn, một trăm linh chín đồng), bao gồm:

1. Cấp kinh phí để chi trả cho 21 người lao động nghỉ hưu trước tuổi với số tiền: 1.172.438.401 đồng;

2. Cấp kinh phí để chi trả cho 81 người lao động thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn với số tiền: 5.827.709.958 đồng;

3. Cấp kinh phí để chi trả cho 20 người lao động thực hiện theo Bộ Luật lao động với số tiền: 324.927.750 đồng.

Điều 2. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm cấp phát kinh phí hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để giải quyết chế độ lao động dôi dư đối với Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng đường biển 2 số tiền nêu trên. Cụ thể:

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng đường biển 2;

Số hiệu tài khoản: 0101000268268;

Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vinh - Nghệ An.

Điều 3.

1. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng đường biển 2 chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ theo quy định tại khoản 3, Điều 33 Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng đường biển 2 có trách nhiệm tiếp nhận số tiền trên từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và sử dụng để chi trả đúng mục đích, đúng chế độ Nhà nước quy định, thực hiện quyết toán và lưu giữ sổ sách, chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và của các cơ quan có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng đường bin 2; và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTB&XH;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty ĐT&KDVNN;
- TCT Xây dựng đường thủy - CTCP;
- CTCP Nạo vét và Xây dựng đường biển 2;

- Lưu VT, Cục TCDN.(16b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu