Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1940/VPCP-KTTH
V/v nộp khoản chênh lệch tăng phần vốn nhà nước về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 628/UBND-THVX ngày 06 tháng 02 năm 2018 về việc nộp khoản chênh lệch tăng phần vốn nhà nước về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp