Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 543/VPCP-CN
V/v chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình - Quảng Trị

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (văn bản số 5356/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016) về chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình - Quảng Trị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nêu trên và triển khai theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT,CN(3). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 543/VPCP-CN năm 2017 về chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình - Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 543/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 19/01/2017
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/01/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản