Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77549/CT-TTHT
V/v đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi: Bà Vũ Mỹ Linh
(Địa chỉ: Số 252 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội)

Trả lời công văn không số ngày 05/8/2020 của Bà Vũ Mỹ Linh hỏi về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản giảm trừ như sau:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tỉnh thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh

...

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

...

d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp người nộp thuế đăng ký người phụ thuộc là em gái (bố mẹ còn sống) không thuộc trường hợp cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về nội dung vướng mắc tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 901/TCT-TNCN ngày 15/03/2017 trả lời Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội có công văn số 61449/CT-TTHT ngày 03/07/2020 hướng dẫn cụ thể. (Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm để Bà Vũ Mỹ Linh tham khảo).

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Bà Vũ Mỹ Linh có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả thu nhập mà Bà Vũ Mỹ Linh đăng ký giảm trừ gia cảnh để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Bà Vũ Mỹ Linh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường