Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 760/CT-TTHT
V/v: hoàn thế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Shih - Fa Rubber Insdustries (Viet Nam) Co.Ltd
Địa chỉ: Ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Mã số thuế: 0300810735

Trả lời văn thư ngày 12/01/2016 của Công ty về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/09/2013, công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/07/2014, công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/07/2015, công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính chỉ đạo về công tác hoàn thuế GTGT;

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế, lý do hoàn do xuất khẩu trong đó có xuất khẩu qua biên giới đất liền (xuất khẩu hàng sang Campuchia bằng đường bộ) thì thuộc trường hợp kiểm tra trước hoàn. Qua kiểm tra nếu Công ty có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ hợp lệ để chứng minh việc bán hàng xuất khẩu qua biên giới đất liền theo quy định thì được xét hoàn thuế GTGT.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
77-9546934/2016-pbk

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga