Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75030/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tsuchiya Trading Việt Nam
Địa chỉ: P2140, Tầng 21, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
MST: 0106710955

Trả lời công văn số 201612/CV ngày 01/12/2016 của Công ty TNHH Tsuchiya Trading Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc viết tắt địa chỉ trên hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

- Tại Điểm b Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa ch mã số thuế của người bán”, “tên, địa ch mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã s thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thanh phố” thành “TP” “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cphn” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường ph, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.” ”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp khi Công ty mua hàng hóa, dịch vụ do phần mềm bị giới hạn ký tự viết nên địa chỉ của Công ty đầy đủ là “Phòng 2140, Himlam Business Center, tầng 21, Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam nhưng bên bán lập hóa đơn viết thành “P2140, Himlam BC, T21, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP HN, VN” trong điều kiện các tiêu thức khác đảm bảo đúng, đầy đủ và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp thì được coi là hóa đơn hợp lệ để sử dụng kê khai, hạch toán theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Tsuchiya Trading Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng pháp chế;
- Lưu : VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn