Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74023/CT-TTHT
V/v hóa đơn chứng từ

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long
(Đ/c: S 222 Đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội - MST: 0100956381)

Trả lời công văn số 280918/TCKT ngày 28/9/2018 của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

+ Tại Khoản 3 Điều 14 quy định như sau:

Điều 14. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

3. Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

+ Tại Khoản 3 Điều 20 quy định như sau:

‘‘Điều 20. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

3. K từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).”

+ Tại Điều 35 và Điều 36 quy định như sau:

“Điều 35. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Ngh đnh: s 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy đnh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dch v vẫn còn hiệu lực thi hành.

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: s 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

Điều 36. Xử chuyển tiếp

2. Doanh nghiệp, t chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đt in, hóa đơn t in, hoc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dng trước ngày Ngh đnh này có hiệu lc thi hành thì được tiếp tc sử dng hóa đơn đt in, hóa đơn t in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyn đi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh đ đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

…”

Căn cứ các quy định trên:

- Trường hợp doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 14/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Từ ngày 01/11/2018 (ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in thì doanh nghiệp được thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn đặt in chậm nhất đến hết ngày 31/10/2020. Doanh nghiệp thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

- Kể từ ngày 01/11/2018, nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ phòng Kiểm tra thuế số 1 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty được biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng QLAC;
- Phòng Tin học;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn