Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7326/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khai thác, kinh doanh dịch vụ liên quan đến phim trên hạ tầng website Công ty khác

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Hãng phim hoạt hình Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam; MST: 0100109924

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 04/2018/CV/HHVN ngày 10/01/2018 và công văn giải trình bổ sung hồ sơ ngày 23/01/2018 của Công ty CP Hãng phim hoạt hình Việt Nam đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khai thác, kinh doanh dịch vụ liên quan đến phim hoạt hình trên hạ tầng website Công ty truyền thông Viettel, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung được nêu tại công văn hỏi của đơn vị, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo, xin ý kiến Tổng cục Thuế đối với trường hợp vướng mắc tương tự. Khi nhận được hướng dẫn, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo để đơn vị được biết và thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty CP Hãng phim hoạt hình Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn