Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7088/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 375/TB-KĐ2 ngày 12/03/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: Thép không hợp kim dạng hình chữ M, cán nóng, theo TC GB/T3414 GR.M510, K/T: chiều cao từ (68-75) mm, chiều dài mặt cắt ngang 150mm, chiều dài cây thép 6050mm, hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hoàng Đạt; Mã số thuế: 0101547649; Địa chỉ: Số 268, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, TP Hà Nội.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10156318643/A11 ngày 18/8/2017 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim, mặt cắt ngang dạng hình M, cán nóng, có kích thước tương ứng (từ chân đến đỉnh chữ M x khoảng cách giữa hai mặt song song là: 70 x 150mm).

5. Kết qu phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim, mặt cắt ngang dạng hình M, cán nóng, có kích thước tương ứng (từ chân đến đỉnh chữ M x khoảng cách giữa hai mặt song song là: 70 x 150mm).

thuộc nhóm 72.16 “Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình”, phân nhóm 7216.50 “- Góc, khuôn và hình khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn”, mã số 7216.50.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KVI
(Cục HQ TP Hải Phòng);
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Cty CP SX và TM Hoàng Đạt (Đ/c: Số 268, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, TP Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Đ.Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái