Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6960/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3077/HQHCM-TXNK ngày 29/10/2018, số 1758/HQHCM-TXNK ngày 03/7/2018 và số 2183/HQHCM-TXNK ngày 13/8/2018 và số 2743/HQHCM-TXNK ngày 03/10/2018 của Cục HQ TP Hồ Chí Minh báo cáo về một số vướng mắc chính sách thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu:

- Đối với hàng hóa có xuất xứ từ Puerto Rico:

Theo công văn số 1319/XNK-TLH ngày 14/11/2018, công văn số 4599/BCT-PC ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương thì: “Puerto Rico thuộc một phần lãnh th hải quan của Hoa Kỳ. Do đó, cơ chế MFN sẽ được áp dụng cho các loại hàng hóa, dịch vụ giữa Việt Nam và Puerto Rico như đối với hàng hóa, dịch vụ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.”

Như vậy, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Puerto Rico là đối tượng được áp dụng thuế suất ưu đãi theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016.

- Đối với hàng hóa có xuất xứ từ Công quốc Monaco:

Công quốc Monaco không có tên trong danh sách các nước và vùng lãnh thổ có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam được ban hành kèm theo công văn số 8678/TCHQ-TXNK ngày 9/9/2016 của Tổng cục Hải quan.

Theo công văn số 1319/XNK-TLH ngày 14/11/2018 của Bộ Công Thương thì Công quốc Monaco không phải là nước hoặc vùng lãnh thổ được áp dụng cơ chế MFN, không phải thành viên WTO. Công quốc Monaco chưa ký kết thỏa thuận song phương và đa phương về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Công quốc Monaco không được hưởng thuế suất ưu đãi theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát tình hình khai báo và áp dụng thuế suất đối với các mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ Puerto Rico và Công quốc Monaco; yêu cầu thực hiện khai bổ sung thuế nhập khẩu và xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định.

2. Về vướng mắc về xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 5854/TCHQ-TXNK ngày 5/10/2018 trao đổi với Bộ Kế hoạch đầu tư và các đơn vị liên quan. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn sau khi có ý kiến của các đơn vị trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- Cục QLRR và Cục CNTT (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK, PL-D.Linh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương