Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2781/TCHQ-TXNK
V/v khai báo thuế suất thuế NK nhóm hàng 9820

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không.
(414 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1115/XNK-XNK2 ngày 11/4/2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không về việc cập nhật thuế suất mã biểu thuế B2 trên phần mềm ECUS5. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, quy định như sau:

Tại khoản 3, phần I, mục II, phụ lục II kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP quy định: “Các mặt hàng, nhóm mặt hàng có tên tại khoản 1 mục I Chương 98 khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải kê khai theo mã hàng 08 chữ số ghi tại 97 Chương thuộc Mục I Phụ lục II và ghi chú mã hàng 08 chữ số ghi tại Mục II Chương 98 vào bên cạnh.”

Mã hàng 9820.00.00 quy định mô tả hàng hóa: “Các phụ tùng và vật tư dùng cho máy bay”, tại cột “Mã hàng tương ứng tại mục I phụ lục II” quy định: “Tùy theo bản chất mặt hàng đ phân loại vào mã hàng ghi tại các chương khác nhau quy định tại mục I phụ lục II

2. Tại STT 1.74 - Chỉ tiêu thông tin “Mã số hàng hóa” trên tờ khai nhập khẩu, Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập liệu như sau:

“(2) Trường hợp hàng hóa thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì nhập mã số hàng hóa của 97 Chương tương ứng tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và ghi mã sổ Chương 98 vào ô “Mô tả hàng hóa”

Như vậy, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP không quy định cụ thể mã hàng tương ứng tại 97 chương cho mã hàng 9820.00.00 tại chương 98 do mặt hàng phụ tùng và vật tư dùng cho máy bay được phân loại tại nhiều chương nhóm khác nhau căn cứ theo bản chất hàng hóa thực tế nhập khẩu. Trong khi đó, để thiết lập mức thuế suất thuế nhập khẩu trên Hệ thống VNACCS/VICS hỗ trợ tự động xác định mức thuế suất, phải thiết lập theo từng mã hàng cụ thể của 97 chương. Do đó, đề nghị Công ty thực hiện khai báo mã hàng chi tiết 08 chữ sổ đối với từng phụ tùng vật tư dùng cho máy bay ghi tại 97 chương, ghi chú mã hàng 9820.00.00 vào chỉ tiêu thông tin “Mô tả hàng hóa” theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và nhập mức thuế suất thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục CNTT và TK Hải quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh