Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6914/VPCP-CN
V/v phn ánh của báo chí về nhiều khe hở trong quản lý nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về phản ánh của Báo Thanh Niên (Nhiều khe hở trong quản lý nhập khẩu phế liệu: Chưa có cơ chế phối hợp liên ngành; chưa có quy định pháp lý ràng buộc trách nhiệm và chế tài xử phạt chủ tàu, hãng vận tải trong vận chuyển phế liệu nhập khẩu; chưa quy định giấy phép nhập khẩu phế liệu là điều kiện trong giao dịch giữa doanh nghiệp nhập khẩu, hãng vận tải biển và nhà xuất khẩu nước ngoài. Nên khi có vi phạm thì không thể xử lý chủ tàu, chủ hãng vận tải biển), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường có biện pháp nghiêm khắc về việc này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hin

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 6914/VPCP-CN năm 2018 phản ánh của báo chí về nhiều khe hở trong quản lý nhập khẩu phế liệu do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 6914/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/07/2018
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản