Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/DP-TC
V.v thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố;
- Đồng chí Cục trưởng Cục Thú Y - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
- Đồng chí Cục trưởng Cục Quân Y - Bộ Quốc Phòng.
(Sau đây gọi tt là các đơn vị)

Nhằm nâng cao công suất xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARS-CoV-2, giảm nhu cầu sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao, giảm thời gian xét nghiệm và bảo đảm chất lượng xét nghiệm, ngày 07/8/2020 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3486/QĐ-BYT và ngày 08/8/2020 ban hành Công văn số 4264/BYT-DP về việc Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nội dung sau:

1. Sở Y tế tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ tình hình dịch tễ, khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực tại các phòng xét nghiệm trên địa bàn báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố để xem xét thực hiện việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

2. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các phòng xét nghiệm thuộc quản lý có đủ năng lực thực hiện gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, thông báo và báo cáo theo quy định.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.BT Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- TT. Trần Văn Thuấn (để báo cáo);
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Cục QLKCB;
- Viện VSDT, Pasteur;
- CDC tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hằng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 689/DP-TC năm 2020 về thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Cục Y tế dự phòng ban hành

  • Số hiệu: 689/DP-TC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/08/2020
  • Nơi ban hành: Cục Y tế dự phòng
  • Người ký: Nguyễn Minh Hằng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản