Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2962/LĐTBXH-VP
V/v: Đăng kí xét nghiệm nhanh SARS-COV-2

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện Công văn số 4127/BYT-VPB1 (sao gửi kèm theo) ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế về việc đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-Cov 2, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức người lao động đã đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến ngày 26/7/2020, gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ, email: phongtkth@molisa. gov.vn) trước 11h00 ngày Thứ Hai (10/8/2020) để tổng hợp, đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 với Bộ Y tế. Kế hoạch xét nghiệm sẽ thông báo sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Quá thời hạn nêu trên, nếu Bộ không nhận được danh sách của đơn vị thì được hiểu là đơn vị không có đối tượng thuộc diện phải xét nghiệm. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Văn phòng Bộ (số điện thoại: 024. 39362913; 0936807876).

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
ĐƠN VỊ THUỘC BỘ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH

đăng kí xét nghiệm nhanh SARS-COV-2

(Kèm theo Công văn số ………….. ngày ……………… của ………..)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Số điện thoại di động

Địa chỉ nơi ở hiện nay

Ghi chú

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Tổng số người trong Danh sách đăng ký: …………

 

Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ và tên, số điện thoại liên hệ)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)