Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4264/BYT-DP
Vv điều chỉnh một số nội dung tại QĐ số 3486/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố

Ngày 07/8/2020, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2” theo Quyết định số 3486/QĐ-BYT .

Nay xin điều chỉnh một số nội dung của Hướng dẫn nêu trên như sau:

- Bỏ ý “chuẩn bị tuýp chứa 2-3ml môi trường bảo quản vi rút vô trùng, ghi mã của mỗi nhóm lên tuýp” tại Bước 2 trong Mục III.6.2.

- Sửa ý thứ 3 tại Bước 4 trong Mục III.6.2 thành “Bảo quản các mẫu đơn trong nhóm (mẫu gốc) tại nhiệt độ từ 2-8°C đến khi sử dụng lại khi cần thiết”.

Kính gửi Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố để biết và triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Q. Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ QG Phòng chống dịch COVID-19;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục thuộc BYT;
- Viện VSDT, Pasteur;
- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- CDC tỉnh, thành phố;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn