Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6806/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa từ cảng về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Công ty cổ phần cảng Xanh VIP.
(Đ/c: Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 14059/HQHP-GSQL ngày 26/10/2018 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và công văn số 106/2018/CV-VGR ngày 10/10/2018 của Công ty cổ phần cảng Xanh VIP về việc đưa hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan từ cảng Xanh Vip về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty cổ phần Liên Việt Logistics tại lô CN2.4 và KB4.3 khu công nghiệp Minh Phương - Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, tránh ùn tắc hàng hóa tại cảng, góp phần giảm thời gian thông quan, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 14059/HQHP-GSQL ngày 26/10/2018 về việc cho phép Công ty cổ phần cảng Xanh Vip đưa hàng hóa nhập khẩu đóng trong container dỡ tại cảng Vip Greenport chưa làm thủ tục hải quan về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty cổ phần Liên Việt Logistics (theo Quyết định số 159/QĐ-TCHQ ngày 23/01/2017 và Quyết định số 2989/QĐ-TCHQ ngày 8/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) để chờ làm thủ tục hải quan (trừ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ), trình tự thực hiện như sau:

a) Công ty cổ phần cảng Xanh VIP có văn bản báo cáo, kiến nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra và xác nhận thực trạng hàng hóa ách tắc, quá tải tại cảng Vip Greenport;

b) Trước khi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu từ cảng Vip Greenport về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty cổ phần Liên Việt Logistics, cảng Vip Greenport phải thông báo cho hãng tàu, đại lý hãng tàu các lô hàng nhập khẩu chuyển về địa điểm của Công ty cổ phần Liên Việt Logistics để hãng tàu, đại lý hãng tàu thông báo cho chủ hàng khai báo chính xác địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến và thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

c) Thủ tục đưa hàng hóa nhập khẩu từ cảng Vip Greenport về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty cổ phần Liên Việt Logistics áp dụng thủ tục vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập quy định tại Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

d) Doanh nghiệp kinh doanh cảng thực hiện quy trình đưa hàng vào cảng (get-in) và đưa hàng ra cảng (get-out) trên hệ thống VASSCM theo đúng thực tế phát sinh tại cảng.

Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2019 hoặc đến khi có văn bản khác thay thế.

2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty cổ phần Liên Việt Logistics, tránh lợi dụng để thẩm lậu vào nội địa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty cổ phần cảng Xanh VIP biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành