Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 672/TCT-CS
V/v Chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 298/CT-QLĐ ngày 03/11/2017 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về ưu đãi tiền thuê đất theo chính sách xã hội hóa đối với Dự án Bệnh viện mắt Sài Gòn- Cần Thơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện mắt Sài Gòn - Cần Thơ của Công ty Cổ phần Bệnh viện mắt Sài Gòn- Cần Thơ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đầu tư thì việc doanh nghiệp đề nghị nộp lại số tiền thuê đất đã được miễn theo pháp luật về đầu tư để được giảm tiền thuê đất theo chính sách xã hội hóa là không có cơ sở để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục QLCS, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang