Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 671/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 695/SXD-KT&VLXD ngày 07/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình khi vận dụng Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng về công bố phần sửa chữa, bảo dưỡng công trình xây dựng là định mức dự toán xây dựng công trình, không phải định mức dự toán dịch vụ công ích. Trường hợp lập đơn giá nhân công xây dựng trên cơ sở định mức này thì phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận căn cứ ý kiến trên thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD (G).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 671/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 671/BXD-KTXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/04/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Bùi Phạm Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/04/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản