Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5711/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định đơn giá cho các công việc phát sinh trong hợp đồng

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông – Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5452/CV-BQLDAGT-KTCL ngày 20/8/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông – Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn xác định đơn giá cho các công việc phát sinh trong hợp đồng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Trường hợp hợp đồng có phát sinh các hạng mục công việc mới mà chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên tham gia hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng, quy định của nhà nước thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

2. Trường hợp không thống nhất được đơn giá, phải hình thành gói thầu mới để lựa chọn nhà thầu thực hiện phần việc phát sinh này thì việc xác định đơn giá xây dựng cho các công việc phát sinh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tương ứng với thời điểm thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông – Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, KTXD(T).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hồ Ngọc Sơn

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5711/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn xác định đơn giá cho các công việc phát sinh trong hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 5711/BXD-KTXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/11/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Hồ Ngọc Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/11/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản