Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672/BXD-KTXD
V/v đơn giá nhân công xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 487/UBND-TH ngày 23/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị xem xét, có ý kiến thống nhất về đơn giá nhân công xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đơn giá nhân công xây dựng được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động. Do đó trường hợp công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 có nhu cầu sử dụng lao động với số lượng lớn, trình độ tay nghề cao, phải huy động từ các địa phương khác dẫn đến đơn giá nhân công tại công trình cao hơn so với mặt bằng chung tại khu vực như nêu tại văn bản 487/UBND-TH thì việc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng thị trường tại khu vực công trình để công bố áp dụng cho công trình đảm bảo giá nhân công được tính đúng, tính đủ và làm cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng là phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Việc điều tra khảo sát xác định giá nhân công cho công trình thực hiện theo phương pháp, trình tự xác định giá nhân công thị trường hướng dẫn tại Phụ lục số 3 Thông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trường hợp đơn giá nhân công xây dựng sau khi khảo sát lớn hơn đơn giá nhân công xác định trên cơ sở mức lương cơ sở đầu vào ở mức cao nhất công bố tại Phụ lục số 1 nhân với hệ số cấp bậc của Phụ lục số 2 của Thông tư 05/2016/TT-BXD chia 26 ngày, thì Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi công bố.

Trường hợp địa bàn thi công công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 (thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) có điều kiện khó khăn tương đương với các khu vực vùng sâu, vùng xa và hải đảo như quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 05/2016/TT-BXD , thì việc áp dụng hệ số 1,2 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại văn bản 487/UBND-TH để điều chỉnh giá nhân công xây dựng cho dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 so với đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã được công bố tương ứng với từng thời điểm là phù hợp.

Đơn giá nhân công được điều chỉnh phải đảm bảo đủ bù đắp lương do điều kiện sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp), để đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Cục KTXD, (N)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1672/BXD-KTXD năm 2018 về đơn giá nhân công xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 1672/BXD-KTXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/07/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Bùi Phạm Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản