Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 66/BCĐ-SYT
V/v cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch để phòng, chống dịch COVID-19

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cảng vụ Hàng không miền Trung;
- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng;
- Công an thành phố Đà Nẵng;
- Các sở: Y tế, Du lịch, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các quận, huyện;
- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời, nhằm tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bệnh lây lan thứ phát, bùng phát trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung, Công an thành phố, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, UBND các quận, huyện, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo:

a) Tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 05/4/2020 đến thành phố Đà Nẵng (kể cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại 02 địa phương trên) bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy:

- Địa điểm cách ly: Các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

- Thời gian cách ly: 14 ngày kể từ ngày rời khỏi thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh.

- Thu phí cách ly: Thu phí ăn, sinh hoạt theo quy định hiện hành (Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ). Tiền ở theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung.

b) Tổ chức cách ly tại nhà, tại nơi cư trú, lưu trú, tạm trú đối với công dân rời khỏi thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/4/2020 - 04/4/2020 và công dân đến từ những địa phương có trường hợp bệnh COVID - 19 lây lan thứ phát tại cộng đồng đến thành phố Đà Nẵng.

c) Thường xuyên cập nhật danh sách các địa phương có trường hợp bệnh lây lan thứ phát tại cộng đồng, chủ động thông báo đến Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng có liên quan và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

d) Những trường hợp không áp dụng biện pháp cách ly y tế:

- Trường hợp đã hoàn thành quá trình cách ly y tế tại các địa phương khác theo quy định, đến hoặc trở về thành phố Đà Nẵng, có giấy xác nhận hoàn thành quá trình cách ly; yêu cầu những trường hợp này phải khai báo với cơ quan y tế và chính quyền địa phương, thực hiện tư vấn tự theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Trường hợp đặc biệt cần phải đi công tác, công vụ, chuyên gia, nhà tư vấn, người làm nhiệm vụ chỉ huy, điều hành các dự án, công trình trọng điểm của thành phố khi đến hoặc trở về thành phố Đà Nẵng thì phải có giấy đề nghị của cơ quan, đơn vị công tác hoặc Trưởng ban Quản lý dự án để thực hiện nhiệm vụ và giấy xác nhận tình trạng sức khỏe, tiền sử dịch tễ của cơ quan y tế địa phương; thực hiện giám sát y tế đối với những trường hợp này.

- Những trường hợp đặc biệt khẩn cấp khác phải được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo thành phố.

Các nội dung này sẽ được Ban Chỉ đạo xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến cụ thể của dịch bệnh.

2. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, xã phường, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục duy trì, đảm bảo hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí của ngõ ra, vào thành phố; cập nhật danh sách các địa phương có trường hợp bệnh lây lan thứ phát tại cộng đồng từ Sở Y tế, tăng cường kiểm tra, rà soát các trường hợp đến thành phố Đà Nẵng để áp dụng các biện pháp cách ly, can thiệp y tế phù hợp; phối hợp với UBND các quận, huyện, Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện giám sát, quản lý các trường hợp cách ly nêu tại Điểm b, Mục 1 Công văn này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện và các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn thành phố, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Mục 1 Công văn này để nhân dân thành phố Đà Nẵng và nhân dân các địa phương khác biết và thực hiện, tuyên truyền cho các công dân và vận động thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp...là người dân các địa phương có trường hợp bệnh lây lan thứ phát tại cộng đồng không đến thành phố Đà Nẵng trong thời gian này.

4. UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị chức năng liên quan thực hiện việc giám sát, quản lý các trường hợp cách ly nêu tại Điểm b, Mục 1 Công văn này, bảo đảm hiệu quả và thời gian cách ly theo quy định.

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Công văn số 1954/UBND-VHXH và Công văn số 1958/UBND-VHXH ngày 28/3/2020 của UBND thành phố về việc rà soát, quản lý người từ các địa phương có dịch.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thành ủy Đà Nẵng;
- CT và các PCT UBND TP;
- CVP và PVP Đoàn ĐĐQH, HĐND và UBND Tp: H.S.Trà;
- Các cơ quan thông tin, báo chí;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Các bệnh viện bộ, ngành, tư nhân;
- Lưu: VT, SYT, P.VHXH (Trâm Anh).

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Huỳnh Đức Thơ