Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/UBND-VX
Về tiếp tục trin khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở - ban - ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 1204/UBND-TH ngày 31 tháng 3 năm 2020 chỉ đạo các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg , trong đó có nội dung “Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hp khác do Sở Y tế hướng dẫn.”

Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 4 năm 2020 về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg (trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020).

Căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua, nhất là số người dân ra đường tăng trở lại với những lý do không thật sự cần thiết, không đảm bảo việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m và không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg , Công văn số 2601/VPCP-KGVX và Công văn số 1204/UBND-TH nêu trên, trong đó lưu ý: Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, hạn chế tối đa ra ngoài (trừ các trường hợp thật sự cần thiết); trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 02 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của người dân, cộng đồng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, phạm vi mình quản lý; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 1149/UBND-VX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, đặc biệt là các hành vi vi phạm biện pháp phòng chống dịch (mục 4).

Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Trung tâm Báo chí thành phố
- VPUB: CVP; PCVP/VX;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-TC)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm