Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1189/UBND-KGVX
V/v xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; nhất là: các hành vi vi phạm về khai báo y tế (không khai báo, khai báo không trung thực); trốn cách ly, không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch; đưa tin sai không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường, ...; nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự; tham mưu, báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Công an Thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự.

3. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo tình hình và kết quả thực hiện gửi Sở Y tế trước ngày 11/4/2020.

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng báo cáo của UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện gửi Bộ Y tế; báo cáo UBND Thành phố trong ngày 13/4/2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- Các báo, đài Thành phố (để tuyên truyền);
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, phòng KGVX, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX Thanh.
(SĐ: 3010)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý