Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2015/UBND-KGVX
V/v không tiếp tục thực hiện cách ly y tế đối với các trường hợp đã có xác nhận hoàn thành cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền.

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Ngoại vụ;
- Lao động Thương binh và Xã hội;
- Công an Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2267/TTr-SYT ngày 15/5/2020 về việc không tiếp tục thực hiện cách ly y tế đối với các trường hợp đã có xác nhận hoàn thành cách ly cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19"; Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19"; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả"; Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, UBND thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly y tế ít nhất 14 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi giám sát y tế thêm 14 ngày để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp có người nước ngoài đóng trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H. Giang;
- Phòng KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXAN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý