Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/DP-DT
V/v báo cáo các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Việt Nam, đã ghi nhận 15 trường hợp mắc, trong đó có 08 trường hợp có tiền sử đi về từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc và 07 trường hợp lây nhiễm thứ phát do tiếp xúc gần với trường hợp bệnh. Thủ tướng Chính phủ đã có các công văn, công điện chỉ đạo quyết liệt về việc cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú nhằm phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Để thường xuyên cập nhật thông tin chính xác và kịp thời hàng ngày báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động sau:

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với các đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-BYT và Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 về việc Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

2. Thực hiện tổng hợp thông tin theo dõi của tất cả các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh, thành phố (theo biểu mu gửi kèm, số liệu tính từ 12h00 ngày hôm trước đến 12h00 ngày báo cáo) và gửi trước 12h30 hàng ngày về Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur tổng hợp gửi Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng ngày.

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Quý Sở quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- VP Bộ, các Vụ, Cục: KCB, TT-KT;
- Các Viện VSDT, Viện Pasteur (để phối hợp thực hiện);
- TTKSBT, TTYTDP các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Quang Tấn

 

SỞ Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ

BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY

STT

Nội dung

Số lượng

 

I. Cách ly tập trung

 

1

Tổng số trường hợp đang cách ly tập trung

 

1.1

Số người có sức khỏe bình thường

 

1.2

Số trường hợp có triệu chứng

 

2

Số trường hợp xét nghiệm âm tính

 

3

Số trường hợp xét nghiệm dương tính

 

4

Tổng số trường hợp cách ly tập trung đã qua 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam

 

5

Địa điểm, số lượng cách ly (ghi rõ)

 

5.1

Tại địa điểm A

 

5.2

Tại địa điểm B...

 

 

II. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú

 

1

Tổng số trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú

 

1.1

Số người có sức khỏe bình thường

 

1.2

Số trường hợp có triệu chứng

 

2

Số trường hợp chuyển từ cách ly tập trung về nhà, nơi lưu trú

 

3

Tổng số trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú đã qua 14 ngày kể từ ngày từ ngày tiếp xúc lần cuối với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam

 

 

 

…., ngày   tháng   năm 2020

Người tổng hợp