Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2884/VPCP-KGVX
V/v: quản lý khu cách ly tập trung ngoài cơ sở quân đội

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Công an,
- Bộ Y tế.

Về kiến nghị quản lý khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 ngoài cơ sở quân đội của Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum tại văn bản số 1035-CV/TU ngày 03 tháng 4 năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum rà soát hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Công an, Y tế, Quốc phòng, Ngoại giao và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: NC, QHĐP, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b) vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp