Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6516/VPCP-CN
V/v thông tin Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh liên quan đến quy định về điện mặt trời mái nhà.

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 03 tháng 8 năm 2020 có phản ánh nội dung: Điện mặt trời mái nhà có vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực về nguồn điện. Nhưng Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam lại quy định dự án điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 1 MW, trong khi ở các Khu công nghiệp, trang trại có diện tích mái vài ha. Câu hỏi đặt ra là quy định khống chế dự án điện mặt trời mái nhà dưới 1 MW có đi ngược định hướng đầu tư?

Về thông tin Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Báo Diễn đàn Doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN(2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Cao Lục