Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6284/VPCP-CN
V/v thông tin Báo điện tử Vietnamnet phản ánh liên quan đến lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà trang trại nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Báo điện tử Vietnamnet ngày 27 tháng 7 năm 2020 có phản ánh nội dung: Một số chủ đầu tư trang trại nông nghiệp kết hợp lắp đặt các hệ thống điện mặt trời chưa thể thực hiện ký hợp đồng do chưa xác định được giá mua điện theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020. Bộ Công Thương cần sớm hướng dẫn tiêu chí xác định để phân biệt điện mặt trời mái nhà và điện mặt trời nối lưới, tại thuận lợi cho xác định giá mua bán điện với các hệ thống điện mặt trời.

Về thông tin Báo điện tử Vietnamnet phản ánh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến giao Bộ Công Thương xem xét, xử lý phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Báo điện tử Vietnamnet;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục