Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4564/VPCP-CN
V/v thông tin Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh về Tập đoàn Super Energy thâu tóm các dự án điện mặt trời tại Bình Phước.

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương.

Báo Diễn đàn doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2020 có phản ánh nội dung: Tập đoàn Super Energy (Thái Lan) thông qua mua cổ phần của các công ty trung gian thâu tóm các dự án điện mặt trời tại Bình Phước (Lộc Ninh 1, 2, 3, 4) tại khu vực biên giới với Campuchia. Giới đầu tư điện mặt trời trong nước đặt câu hỏi, nếu không đủ năng lực để triển khai dự án vì sao không chuyển nhượng trong nước mà bán cho nước ngoài.

Về thông tin Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phù hợp đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh năng lượng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: TC, TP;
- UBND tỉnh Bình Phước;
- Báo Diễn đàn doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục