Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6501/TCHQ-TXNK
V/v trị giá tính thuế hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP khai khoáng Minh Đức.
(Địa chỉ: Số 79B, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 31/KS-MĐ ngày 19/5/2014 của Công ty CP khai khoáng Minh Đức đề nghị xem xét về giá trị tính thuế mặt hàng quặng sắt xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 10 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 thì giá trị tính thuế đối với hàng xuất khẩu là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất (Giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) và phí vận tải quốc tế (F) phù hợp với các chứng từ liên quan. Trường hợp của Công ty CP khai khoáng Minh Đức thì cước phí vận chuyển từ mỏ sắt Quý Xa đến cửa khẩu xuất là phí vận tải trong nước, do đó chi phí này là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế.

2. Mặt hàng quặng sắt Limonite hàm lượng Fe 54% là mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2014 của Tổng cục Hải quan. Do đó, khi doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện việc kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra trị giá tính thuế theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính.

3. Về thuế giá trị gia tăng: Việc mua bán giữa Công ty CP Khai khoáng Minh Đức và Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung là quan hệ mua bán nội địa. Vì vậy, việc xử lý thuế GTGT thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế nội địa, không thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP khai khoáng Minh Đức được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b-Chi).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng