Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH NTN Bearing Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/2017-TCT ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Công ty TNHH NTN Bearing Việt Nam về phí thị thực (visa) làm việc, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung tại công văn số 79333/CT-TTHT ngày 08/12/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội trả lời công ty TNHH NTN Bearing Việt Nam là phù hợp với chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để công ty TNHH NTN Bearing Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế -TCT;
- Vụ Chính sách-TCT:
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh