Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/TCT-KK
V/v khai Điều chỉnh hồ sơ khai thuế sau kiểm tra, thanh tra

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty TNHH China Ecotek Việt Nam
(Địa chỉ: Ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0307/CEVC đề ngày 03/7/2017 của Công ty TNHH China Ecotek Việt Nam (Công ty) vướng mắc về việc khai Điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sau khi cơ quan thuế đã thực hiện kiểm tra thuế tại trụ sở và công văn số 9418/CT-KKKTT đề ngày 29/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo tình hình xử lý vướng mắc đối với trường hợp của Công ty TNHH China Ecotek Việt Nam nêu trên. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế;

- Khoản 5a Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

- Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các trường hợp hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH China Ecotek Việt Nam, ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, công trình bảo vệ môi trường bao gồm: Xử lý nước thải và xử lý ô nhiễm, thi công các công trình điện công nghiệp và dân dụng. Công ty thuộc đối tượng hưởng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi năm 2014 là 10%. Tuy nhiên Công ty không thực hiện kê khai số thuế được miễn giảm trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2014 mà kê khai thuế suất thuế TNDN năm 2014 là 22%. Công ty cũng không gửi hồ sơ thông báo thuộc diện được ưu đãi thuế cho cơ quan thuế, không cung cấp cho Đoàn kiểm tra của Cục Thuế các hồ sơ liên quan đến xác định ưu đãi thì: Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu yêu cầu Công ty TNHH China Ecotek Việt Nam cung cấp đầy đủ hồ sơ xác định thuộc đối tượng hưởng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi năm 2014, giải trình bằng văn bản về việc Công ty không thực hiện kê khai số thuế được miễn giảm trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2014 để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có căn cứ kiểm tra, rà soát và xác định chính xác nghĩa vụ thuế TNDN năm 2014 của Công ty TNHH China Ecotek Việt Nam theo quy định. Trường hợp Công ty TNHH China Ecotek Việt Nam có số tiền thuế TNDN năm 2014 đã nộp lớn hơn số tiền thuế TNDN phải nộp và được coi là nộp thừa thuế TNDN năm 2014 thì xử lý số tiền thuế TNDN nộp thừa theo đúng quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, TTr;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương