Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6309/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa.
(Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1287/PC-VPCP ngày 13/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển công văn số 67/2019/CV-VCF ngày 26/8/2019 của Công ty cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa kiến nghị được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 03/4/2019, Tổng cục Hải quan có công văn số 1909/TCHQ-TXNK về thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ. Đề nghị Công ty đối chiếu với trường hợp thực tế của Công ty để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương