Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6218/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2388/HQBD-TXNK ngày 09/9/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 03/4/2019, Tổng cục Hải quan có công văn số 1909/TCHQ-TXNK về thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đối chiếu với trường hợp thực tế của Công ty để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương